logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 ธันวาคม 2560 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมโดล 60 โดยมี นายเชิดชัย พรมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมโดล 60 โดยมี นายเชิดชัย พรมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
จากนั้น นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ
สำหรับ โครงการบางระกำโมเดล 60 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก คือ อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอเมือง อำเภอวัดโบสถ์ และพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยบางส่วน มีพื้นที่ รวม 265,041 ไร่ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมซ้ำซากของลุ่มน้ำยม-ลุ่มน้ำน่าน เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการขับเคลื่อนแผนบูรณาการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น จากเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 เมษายน เพื่อให้เกษตรกรทำการเพาะปลูก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ก่อนฤดูน้ำหลาก โดยใช้พื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวเป็นแหล่งรองรับน้ำหลากและหน่วงน้ำให้กับพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนทุ่งนาสีเขียว เป็นทุ่งน้ำสีขาว ลดน้ำท่วมข้าว เพิ่มน้ำสร้างปลา” เพราะเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะทำให้เกษตรกรชาวนา มีอาชีพเสริมจากการจับปลาขาย ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ออกจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากปลา การแปรรูปข้าวสาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

อ่าน 202 เวลา