logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 4 5 เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 4 5 เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ระดับจังหวัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

อ่าน 143 เวลา