logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 พฤษภาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์” ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์” ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยมีนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4 5 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 1 2 และส่วนกลาง อมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 6 7 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 6 8 นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายนายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการส่วนจัดนิคมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 5 เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ และทราบแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ รวมถึงติดตามผลการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 5 และกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

อ่าน 148 เวลา