logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์” ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์” ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อน การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความรู้ด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาใช้ในการตรวจสอบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการให้สามารถเป็นผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

อ่าน 176 เวลา