logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 - 21 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประชากรในภูมิภาคให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สามารถปรับบทบาทให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 22 ประเทศ ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ จำนวน 10 ประเทศ รวมทั้ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลงานสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ระดับชาติของประเทศสมาชิกองค์การ ICA สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 12 ประเทศ

 

อ่าน 159 เวลา