logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร.

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเสริมสร้างการจัดการที่ดี เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 6

อ่าน 140 เวลา