logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมรับฟังปัญหา แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้อเสนอแนะ ต้องความเข้าใจในนโยบาย และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร ให้ทุกนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะนำการดำเนินงานให้กับสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สหกรณ์สามารถดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีความสุข มีความกินดีอยู่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั่งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานประจำปี 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

อ่าน 141 เวลา