logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 พฤษภาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อทด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ....ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพ

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อทด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ....ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพ โดยมีผู้แทนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยังมีผู้แทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย และมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ตัวแทนสหกรณ์ในพื้นที่ได้มีส่วนในการรับฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกับส่วนกลาง ในระหว่างการประชุมได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ....ทั้ง 3 ร่าง ซึ่งเสนอโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นว่าในแต่ละมาตราที่แต่ละหน่วยงานเสนอแก้ไขนั้นมีผลกระทบหรือไม่ และมีความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับในแต่ละมาตรา พร้อมให้เหตุผลประกอบข้อเสนอความเห็นด้วย เพื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมทุกความเห็นมาใช้ในการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ... และผู้แทนของสหกรณืยังสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ่าน 323 เวลา