logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในกำหนด ณ ห้องประชุม 226

อ่าน 171 เวลา