logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 พฤษภาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมฯเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราขการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ รวม 96 คน โดยอธิบดีได้ให้นโยบายแนวทางการปฎิบัติงานโดยให้ยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลัก และเน้นย้ำให้ข้าราชการใหม่ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งการจัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

อ่าน 139 เวลา