logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

18 พฤษภาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมนี้มีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเอง ซึ่ง ศพก. อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีกิจกรรมหลักคือเทคโนโลยีข้าว และอ้อย มีฐานเรียนรู้ 4 ฐาน คือ การลดต้นทุนข้าว ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี การปลูกผักอินทรีย์ ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน ในส่วนของสหกรณ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีสหกรณ์เข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ จำหน่วย 8 แห่ง 9 แปลง และร่วมเป็นธนาคารสินค้าเกษตร 1 แห่ง

อ่าน 258 เวลา