logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์. ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

18 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์. ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้หารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในระยะเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนของสหกรณ์และสร้างธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้ จะเป็นการกำกับดูแลสหกรณ์ที่เข้มข้นขึ้น เป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยลดข้อกังวลจากทุกภาคส่วนที่มีต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ และยังช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินสหกรณ์ทั้งระบบด้วย การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 136 สหกรณ์ และที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท จำนวน 64 สหกรณ์ รวม 200 สหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเปิดรับความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อทาง กรมฯจะได้รวบรวมข้อเสนอต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสหกรณ์โดยรวมของประเทศต่อไป

อ่าน 320 เวลา