logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมแก่ข้าราชการการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 235 เวลา