logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ ทั้งผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและสมาชิก ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ ก่อนที่จะรวบรวมความคิดเห็นส่งประกอบกับร่างกฏหมายเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

อ่าน 149 เวลา