logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2561 นายเชิดชัย พรมหแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (2010) จำกัด

นายเชิดชัย พรมหแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (2010) จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการโคปลดระวางและโคขุนเพศผู้ของสมาชิกชุมนุมฯ เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์สมาชิก และชุมนุมฯ ให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินการของโครงการ และติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ภาครัฐสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด จ.ลพบุรี

อ่าน 129 เวลา