logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 กรกฎาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และคณะผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าพบ เพื่อนำเสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแลชุมนุมสหกรณ์ โดย ชสอ. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และคณะผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าพบ เพื่อนำเสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแลชุมนุมสหกรณ์ โดย ชสอ. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเกณฑ์ที่จะใช้ในการกำกับดูแลชุมนุมสหกรณ์มี 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ การกำกับด้านธรรมาภิบาล การกำกับความเสี่ยงด้านเครดิต การกำกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการกำกับด้านปฏิบัติการ โดยร่วมกันหารือในด้านต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกับสหกรณ์มากขึ้น ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำข้อคิดเห็นข้อมูลต่างๆ ไปหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

อ่าน 320 เวลา