logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 กรกฎาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร"ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นที่ 13" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ให้เท่าทันกับสภาพปัญหาข้อบกพร่องต่างๆของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร"ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นที่ 13" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ให้เท่าทันกับสภาพปัญหาข้อบกพร่องต่างๆของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตและการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ตรวจการสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนระงับยับยั้งป้องปรามการทุจริต และมีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นมิให้ลุกลามขยายตัวออกไป โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหดรณ์กรุงเทพมหานตรพื้นที่ 1 และ 2 จำนวน 110 คน อบรมระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อ่าน 266 เวลา