logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ในหน่วยงาน ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ในหน่วยงาน ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และสามารถนำไปกำหนดวิธีปฏิบัติงานได้เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริง เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับจากทุกจังหวัด จำนวน 170 คนโดยมี นางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ณโรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ

อ่าน 199 เวลา