logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 พฤษภาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (งบกลางปี) ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 104 เวลา