logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและการเลี้ยงโคนมทดแทนให้กับเกษตรที่มีโคนมที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมที่ปลดระวาง พร้อมมอบรางวัลการประกวดโคนม และเสวนาทิศทางการพัฒนาระบบสหกรณ์และฝันให้ไกลไปให้ถึงกับอาชีพโคนมไทยในอนาคต ณ สำนักงานโครงการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่าน 232 เวลา