logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรจิตต์ อินทรชิต พร้อมด้วยนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม CSR ของบอรด์ ธ.ก.ส.

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรจิตต์ อินทรชิต พร้อมด้วยนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม CSR ของบอรด์ ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดน่านและถือโอกาสแวะเยี่ยมดูการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร ของ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด

อ่าน 224 เวลา