logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤษภาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์” ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์” ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 6 8 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 1 2 และส่วนกลาง นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4 5 อมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขเตตรวจที่ 6 7 นาย สุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 8 เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ ทราบแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ติดตามผลการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 8 และกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

อ่าน 145 เวลา