logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 กรกฎาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 90 คน โดยมีนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ นำเสนอข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นทุนในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการให้สินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตการเกษตร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตการเกษตร มาจำหน่าย การแปรรูปและอื่นๆ แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์จึงมีความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้ร่วมกันระดมความคิดและทบทวนแผนงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่เป็นแนวทางในการปฏิบัติขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินทุนเพียงพอที่จะให้สหกรณ์กู้ยืมไปใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ มีความเข้มแข็ง และสามารถที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ได้

อ่าน 279 เวลา