logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 ธันวาคม 2560 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ครั้งที่ 3/2560 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ครั้งที่ 3/2560 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง รวมถึงพิจารณาโครงการและระเบียบกิจการที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงขออนุมัติ โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 221 เวลา