logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กันยายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2560 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2560 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าและติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 217 เวลา