logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรม และนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4,5 ร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “สร้างเสริมคุณธรรม นำเยาวชนรักษ์สหกรณ์”

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรม และนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4,5 ร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “สร้างเสริมคุณธรรม นำเยาวชนรักษ์สหกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชน จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการปลูกฝังเยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักระบบสหกรณ์ รักสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ระบบสหกรณ์ สามารถนำหลักสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างเยาวชนที่ดี เกิดความสามัคคี เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียน 7 แห่ง ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คน ได้แก่โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว โรงเรียนบ้านเขากระปุก โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และโรงเรียนบ้านป่าเด็ง มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ดังนี้ ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้นิทรรศการสหกรณ์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ฐานเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมต้นกล้าของความดีและจัดทำโครงการคุณธรรม โดยคณะครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และโรงเรียนบ้านหุบกะพง ฐานเรียนรู้ที่ 3 ความรู้ด้านสหกรณ์ อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ฐานเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรมจำลองโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 15 และ 16 ฐานเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมชวนน้องทำบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และฐานเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้ระบบสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 16 ณ อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่าน 176 เวลา