logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กันยายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์”

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์” ที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้เข้มแข็งสามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ได้อย่างประสิทธิภาพ นำเสนอผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง โดยเข้าติดตามผล ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. กาญจนบุรี จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้ส่งผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ

อ่าน 568 เวลา