logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กันยายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร” จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร” จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นิคมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 1,2,15,16,17,18 และเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทมหานคร พื้นที่ 1-2 รวม 200 คน พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่าน 314 เวลา