logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กันยายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมช่องทางตลาดยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมช่องทางตลาดยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับช่องทางการตลาดปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปยางพารา ทั้งสิ้น 16 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลาทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์

อ่าน 361 เวลา