logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย โดยมีผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานเศรษฐิกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 265 เวลา