logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุนของทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไมจำกัด เพื่อพิจารณาการจัดสรรดอกผลของทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัดให้แก่สันนิบาตสหกรณ์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 วรรคสอง

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุนของทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไมจำกัด เพื่อพิจารณาการจัดสรรดอกผลของทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัดให้แก่สันนิบาตสหกรณ์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 วรรคสอง ได้กำหนดว่า ดอกผลที่เกิดจากดอกผลที่เกิดจากทุนกลางให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจจ่ายขาดให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 110 และปรับปรุงระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 170 เวลา