logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การลงทุน ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 แก่ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 42 แห่ง รวม 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

อ่าน 208 เวลา