logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการทบทวนเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำหนดใหม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการทบทวนเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำหนดใหม่ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 251 เวลา