logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรม หมวดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หัวข้อ “พบผู้บริหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบริบทนโยบายผู้บริหารกรม ทั้งด้านการบริหารงานราชการ และนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรม หมวดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หัวข้อ “พบผู้บริหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบริบทนโยบายผู้บริหารกรม ทั้งด้านการบริหารงานราชการ และนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสหกรณ์ รวมถึงให้แนวทางการดำเนินชีวิตและการสร้างจิตสำนึกข้าราชการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการทำงานแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 236 เวลา