logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 11

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสหกรณ์ ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือการทำงาน พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

อ่าน 287 เวลา