logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10-14 ประจำปี 2561

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10-14 ประจำปี 2561 และบรรยายพิเศษวิธีคิดและแนวทางการจัดทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และการขับเคลื่อนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ตามกรอบทิศทาง Smart Agricultural Curve ทั้งนโยบายของรัฐบาลการลดหนี้และ การสร้างรายได้ให้เกษตรกร ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

อ่าน 197 เวลา