logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กันยายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นของสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พร้อมกับมอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้บริหารสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นของสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 พร้อมกับมอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้บริหารสหกรณ์ ใขเขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 นอกจากนี้ตลอดโครงการสัมมนายังมีการบรรยายแนวทางการแก้ไข3ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิกและด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงานและด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร จากวิทยากรเพื่อเป็นเกณฑ์ในการบกระดับชั้นสหกรณ์ โดยมีนายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องกรุงธน โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

อ่าน 212 เวลา