logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 พฤษภาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"การพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร"(พืชมงคล"พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"การพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร"(พืชมงคล"พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่กรมได้ดำเนินการคัดเลือก 3 ระดับ คือระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งในระดับจังหวัดจะได้รับเกียรติบัตร ระดับภาค จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และระดับชาติจะำด้รับโล่พระราชทานประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พร้อมทั้งได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล แห่งละ 100,000 บาทเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปี 2561 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด จ.นครราชสีมา สหกรณ์โคมไทย-เดนมาร์ค(ลำพญากลาง)จำกัด จ.สระบุรี สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด จ.กำแพงเพชร สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด จ.นครศรีธรรมราชสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด จ.กาฬสินธุ์ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จำกัดจ.สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จ.ภูเก็ตและกลุ่มเกษตรกรดีเเห่งชาติ จำนวน 1 กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านควนสามโพธิ์ จ.พัทลุง ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

อ่าน 106 เวลา