logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ เนตรสว่างผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ในการจัดซื้อไซโล ขนาด 4,000 ตัน จำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 36,450,000 บาท เพื่อช่วยชะลออุปทานช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว รอจำหน่ายหรือรอการแปรรูปของสหกรณ์ในช่วงผลิตออกมาก สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตร สร้างความมั่นใจในระบบการผลิตและระบบการตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานภายใต้อุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

อ่าน 537 เวลา