logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ การเพิ่มพื้นที่ป่า พัฒนาพื้นที่กักเก็บน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำโสมง ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำปิง โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

อ่าน 178 เวลา