logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Sieng Charmnan รองอธิบดีกรมนโยบายงบประมาณและเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา และคณะผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Sieng Charmnan รองอธิบดีกรมนโยบายงบประมาณและเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา และคณะผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา เพื่อมาศึกษาดูงานและเข้าหารือเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตร การบริการสหกรณ์การเกษตร การทำเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) และอุตสาหกรรมที่สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 129

อ่าน 194 เวลา