logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18 และนายสุรพล พงษ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผลิตข้าวครบวงจร ต. บ้านน้อย อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมีสมาชิก 61 ราย เป็นสมาชิกที่ได้ GAP 51 ราย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,650 ไร่ แบ่งออกเป็น 70 แปลง ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ได้ใช้ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

อ่าน 142 เวลา