logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กรกฎาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปะจำปี รับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งตรวจติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปะจำปี รับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งตรวจติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระเบียบงานพัสดุและที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อ่าน 130 เวลา