logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4 ร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4 ร่วมรับเสด็จ ในการนี้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในส่วนของการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้เริ่มให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้วิชาสหกรณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมการบันทึกบัญชีครัวเรือนขยายสู่ชุมนุม ส่งเสริมการฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลาดุก ปลานิล การเพาะเห็ดนางฟ้า โดยรับซื้อผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน ผู้ปกครอง และชุมชน

อ่าน 66 เวลา