logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มกราคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

อ่าน 195 เวลา