logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มกราคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 6 7 นางสาวสาวดี รักษ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 20 สุราษฎร์ธานี พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 6 7 นางสาวสาวดี รักษ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 20 สุราษฎร์ธานี พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนงานตามแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานทั้งในบทบาทส่งเสริมสนับสนุน และการกำกับดูแลสหกรณ์ รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าน 171 เวลา