logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 ตุลาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวกับสื่อมวลชนประเด็นนโยบายกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2561 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยประเด็นที่ชี้แจงมีดังนี้

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวกับสื่อมวลชนประเด็นนโยบายกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2561 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยประเด็นที่ชี้แจงมีดังนี้ 1.นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ปี 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดนโยบาย ปี 2561 “ปีแห่งการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการ” 2.การยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ภาคการเกษตร 3.การส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาล 4.สนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพทำหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร 5.การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ เป้าหมายของการพัฒนาระบบสหกรณ์ในภาพรวมทั้งประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์คาดหวังว่าเมื่อมีการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ควบคู่กันแล้ว จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ในภาพรวมทั้งประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมมีจำนวนลดลง ปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ลดลง สามารถการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนลดลงได้ โดยการจัดความสมดุลระหว่างการออมกับหนี้สินให้มีความใกล้เคียงกัน ขณะเดียวกัน ในการบริหารงานของสหกรณ์จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน คำนึงถึงหลักการสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก และสหกรณ์ภาคการเกษตรทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยดูแลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ดูแลตั้งแต่เริ่มจากการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จนถึงการจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศมารองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์

อ่าน 895 เวลา