logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง พร้อมข้อเสนอความคิดเห็นเรื่องข้ออุทธรณ์ของสหกรณ์

เวลา 09.30 น. นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง พร้อมข้อเสนอความคิดเห็นเรื่องข้ออุทธรณ์ของสหกรณ์ ให้รอบคอบและมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และนำเข้าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อ่าน 216 เวลา