logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มีนาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการทางการเงิน”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการทางการเงิน” ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทยอยออกเกณฑ์ต่างๆเพื่อใช้สำหรับกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนดำเนินงานตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ เกณฑ์กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล กำกับความเสี่ยงด้านเครดิต กำกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและกำกับในด้านปฏิบัติการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรับทราบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการทางการเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม 200 คน ณ ชวาลันรีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อ่าน 229 เวลา