logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 สิงหาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจที่ 5,6,7 พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินโครงการสอนวิชาสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจที่ 5,6,7 พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินโครงการสอนวิชาสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมสนองแนวพระราชดำริโดยทำหลักสูตรการสอนวิชาสหกรณ์ เพื่อนำมาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เรียนรู้วิชาสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง และสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับสหกรณ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เยาวชนได้สามารถนำวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และชมกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ชมวิธีการสอนวิชาสหกรณ์เชิงกิจกรรม พร้อมทั้งชมความก้าวหน้าในการดำเนินการของร้านสหกรณ์นักเรียนอีกด้วย
{gallery}10aug2560_2{gallery}

อ่าน 201 เวลา